Privacy


Privacy beleid Kattengoed.nl
http://www.kattengoed.nl

Versie: 20-01-2021

 

Over ons privacy beleid
Kattengoed geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Kattengoed.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/01/2021. Met het publiceren van een
nieuwere versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou
door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie, en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit, op welke wijze wij jouw
gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot
de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacy beleid, dan kun je contact opnemen met ons. Je
vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

JouwWeb
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JouwWeb heeft toegang tot jouw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. JouwWeb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. JouwWeb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
betrekking tot jouw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
JouwWeb behoudt zich het recht voor, om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.


Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van JouwWeb.  JouwWeb verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. JouwWeb heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw
persoonsgegevens te voorkomen. JouwWeb is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JouwWeb. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JouwWeb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel, maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor, om jouw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Klarna

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen jouw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en die betaalmethoden kunnen afstemmen op jou. Jouw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met: Klarna's eigen privacyverklaring.


Verzenden en logistiek
DHL
Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam,
adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding, maken wij gebruik van de diensten van
JouwWeb. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. JouwWeb is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens
vertrouwelijk behandelen. JouwWeb gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking.
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw
verzoek - op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Kattengoed.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen
van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren, totdat je
aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft, zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus, voor zolang de toepasselijke
termijn loopt, bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving, heb jij als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit, welke
rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens, ontvang je in de
machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

 

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan ons. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou, die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door of in opdracht van Kattengoed.nl.  Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in
afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën
van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je
hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.


Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.


Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze
privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Kattengoed
Cole Porterhof 28
1628 TG Hoorn Nederland
0229-506452  
info@kattengoed.nl


Contactpersoon voor privacy zaken
Mevrouw Legel